Intervisietraject 2015-2016
Intervisietraject

Met de praktijkmodellen van Handelingsgericht werken (HGW) en de Oplossingsgerichte benadering (OGB) als fundament verzorg ik maatwerk.
De ondersteuningsbehoefte van leraar en ouders en de onderwijsbehoeften van leerlingen  staan voorop,  zodat de aanpak past bij de vraag. Ik kan daarin iets betekenen voor:

Leerlingen/studenten
Bij persoonlijke hulpvragen ten aanzien van sociaal-emotioneel functioneren, leer- en of studiebarrières bied ik ondersteuning in de vorm van coachings- en supervisiecontacten. Vanuit de cultuur-educatieve gedachte zijn creatieve werkvormen, zoals bewegingstheater, inzetbaar.
Voorop staat dat vanuit het contact en de verbinding in een vertrouwde en veilige omgeving naar oplossingen wordt gezocht, met een werkwijze die bij de leerling of de student past.

Leraren
Begeleiding, coaching / supervisie kan een (korte) periode nodig zijn wanneer de praktijk weerbarstiger is dan de theorie. In een setting van vertrouwen, zoeken we gezamenlijk  vanuit de oplossingsgerichte benadering naar de kwaliteiten in de leraar om weer greep te krijgen op het dagelijks handelen. Ook voor leraren kunnen handvatten vanuit een cultuur-educatieve benadering helpen om de juiste ondersteuning aan leerlingen te geven. Hier zoek ik samen met de leraar ook telkens de aansluiting tussen de ondersteuningsbehoeften van de leraar en de onderwijsbehoeften van de leerling.

Ouders
De vragen of zorgen van ouders, werken soms ook door in het onderwijs. In begeleidingstrajecten zoek ik samen met hen concrete antwoorden. In dit proces staat de relatie in de driehoek OUDER-SCHOOL-LEERLING  centraal. Waar nodig samen met zorginstanties.

Behoefte aan teamscholing?

De principes van HGW en OGB geven volop de gelegenheid om de verbinding te zoeken in het onderwijsaanbod van de 21ste eeuw. De praktische vertaling naar de werkvloer wordt hiermee concreet. Ik verzorg teamscholingen en begeleid ik professionals uit  begeleidingscommissies: psychologen, oudergeledingen, maatschappelijk werkers en andere zorgdisciplines. Indien de scholing er aanleiding toe geeft, kan ik als trainingsacteur situaties door middel van spel verduidelijken.

Uitvoering: Zo werk ik

Het inzichtelijk maken van verbanden tussen projecten waar een school  of organisatie mee bezig is, is daarin één van de grootste uitdagingen. De behoeften in het onderwijsveld daaraan is groot.

Een voorbeeld:
Ooit teamscholing gedaan in coöperatief leren of sociaal- emotionele ontwikkeling, of een didactisch onderwerp, klassenmanagement, samenwerken in een ondersteuningsteam, …. maar u heeft het idee dat het steeds weer nieuwe, los van elkaar staande projecten zijn?

Om ‘projectitus’ te voorkomen zet ik samen met u een traject op waarin we zoeken naar de verbinding tussen deze onderwerpen en ontwikkelen we handvatten voor de praktische uitvoering. Het inzetten van mij als trainingsacteur, kan hierbij helpen.

Behoefte aan (individuele) begeleiding?

Bij de onderwijsprofessional kan er behoefte zijn om aan het begin of tijdens de onderwijsloopbaan te sparren over de werkzaamheden waar hij/zij verantwoordelijk voor is. Een professionele objectieve begeleiding kan dan wenselijk zijn om greep op de praktijksituatie te krijgen vanuit persoonlijke leerdoelen.

Uitvoering: Zo werk ik

Het inzichtelijk maken van verbanden tussen de vraag uit de onderwijspraktijk en het eigen professionele handelen kan via gesprekken en coaching met behulp van beelden in een begeleidingstraject. In de intake wordt een duidelijke begeleidingsvraag geformuleerd. Daarmee wordt de begeleidingsroute gezamenlijk uitgezet aan de hand van concrete werkpunten. De tussenevaluaties maken duidelijk hoelang een begeleidingstraject wenselijk is.  We sluiten af met een eindevaluatie.

Ideeën voor workshops en lezingen, maar geen inleider?

Het verzorgen van workshops en lezingen over onderwijs met passie en het liefst interactief. Ik weet deelnemers te enthousiasmeren en te inspireren. Mogelijke onderwerpen:

 • Handelingsgericht werken en arrangeren
 • Samenwerking met ouders
 • Gesprekken / communicatie
 • Video interactiebegeleiding / beeldcoaching
 • De competente leraar
 • Oplossingsgerichte benadering
 • Driehoek ouders – school – zorg
 • Verbinding in het algemeen: onderwijs en…..
 • Het belang van cultuur-educatie bij sociaal emotioneel leren
 • Verschillende onderwijs-gerelateerde onderwerpen uitgewerkt in rollenspellen (oefenen)
 • Studiebijeenkomsten naar aanleiding van (nieuwe) onderwijspublicaties
 • Vertaling van cultuuraanbod (theater, dans, film, muziek) naar onderwijsaanbod (alle leeftijden!)